M3/6B – Înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale

Home / Măsuri / M3/6B – Înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale

Tipul măsurii:

☒  Investiții

☐  Servicii

☐  Forfetar

 1. Descrierea generală a măsurii:

Justificare:

Servicii Sociale

 • deși capacitatea de furnizare a serviciilor sociale este bună în județ, este redusă în teritoriu: 2 UAT sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale şi  0 ONG sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale;
 • grupurile vulnerabile raportate care predomină sunt reprezentate de către romi, vârstnici, persoane cu dizabilități;
 • grupurile vulnerabile neraportate care predomină sunt reprezentate de către victimele violenței domestice și de către persoanele care abuzează de sau cu dependență de alcool;
 • rate mari ale asistenței sociale;
 • rate mari ale șomajului;
 • procente mici ale populației active;

Integrarea Minorităților

 • peste 10% din populație este de etnie maghiară în 3 UAT;
 • peste 7% din populație este de etnie romă în 2 UAT;
 • conservarea elementelor de patrimoniu imaterial în comunitățile maghiare ridică probleme;
 • școlarizarea copiilor romi ridică probleme majore;
 • angajarea adulților romi ridică probleme majore;
 • condițiile de trai în comunitățile rome ridică probleme majore.

Contribuție:

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • combaterea sărăciei rurale şi  diminuarea exodului rural

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • reducerea decalajului de acumulare educaţională şi participare şcolară între copiii români aparţinând minorităţii rome şi restul copiilor;
 • reducerea decalajului de participare pe piața muncii între adulții români aparţinând minorităţii rome şi restul adulților;
 • îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitățile rome compacte și segregate;
 • cultivarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a romilor;
 • cultivarea și dezvoltarea identității etno-culturale a maghiarilor.

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)

 • obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)

 • încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu III, art 20, alin 1)

 • investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • mediu şi climă
 • inovare

Complementaritate cu alte măsuri din SDL:

 • M3/6B este complementară cu M1/6B prin faptul că investițiile de apă/ apă uzată realizate prin M1/6B contribuie la punerea în funcțiune a infrastructurilor create prin M3 (de ex. băi comunale)

Sinergie cu alte măsuri din SDL:

 • M1/6B dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară;
 • M2/6B creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și sănătate;
 • M8/6A non-agricol;
 • M9/6B conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural și natural.
 1. Valoarea adăugată a măsurii

Înființarea serviciilor sociale va impacta substanțial calitatea vieții populației rurale, în condițiile în care distanța și costul accesării serviciilor existente, toate în afara teritoriului, sunt prohibitive. Integrarea minorităților locale va juca un rol definitoriu în definirea identități locale și în creșterea coeziunii sociale.

 1. Trimiteri la alte acte legislativeindiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015
 • pentru proiecte focusate pe servicii sociale: ordonanță 68/2003, hotărâre 539/2005, lege 292/2011, lege 197/2012, hotărâre 118/2014, hotărâre 867/2015
 • pentru proiecte focusate pe servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități: ordin 67/2015
 • pentru proiecte focusate pe servicii sociale adresate persoanelor în etate: ordin 2126/2014
 • pentru proiecte focusate pe marginalizare socială: ordonanță 137/2000, hotărâre 1149/2002, lege 116/2002
 • pentru proiecte focusate pe școlarizarea copiilor romi: Ordinul Nr. 1540/2007
 • pentru proiecte focusate pe programe de ucenicie la locul de muncă: Legea Nr.76/2002; Legea Nr. 279/2005
 1. Beneficiari

Direcți

 • *societate civilă: ONG-uri
 • * entități publice (inclusiv entități publice ce au accesat fonduri pe M1/6B): comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;

*pentru proiectele pe infrastructură socială, reprezentanții societății civile și/sau entitățile publice trebuie să fie acreditați ca furnizori de servicii sociale

 • parteneriate formate din reprezentanți ai societății civile și entități publice
 • GAL-urile pot fi beneficiari pentru operațiunile de interes public ce vizează minorități, infrastructură pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese

Indirecți

 • grupuri defavorizate din punct de vedere al oportunităţilor ocupaţionale: romi, persoane cu dizabilități, femei, tineri postinstituţionalizaţi, tineri inactivi, şomeri de lungă durată, şomeri de peste 45 de ani, părinți unici în familii monoparentale
 • grupuri vulnerabile, aflate în risc de excluziune socială: romi, persoane cu dizabilităţi, tineri postinstituţionalizaţi, vârstnici singuri, femei victime ale violenţei domestic
 1. Tip de sprijin
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
 1. Tipuri de acțiuni

Eligibile

 • construire, modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare centru multifuncțional;
 • construire modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare fermă socială;
 • construire, modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare băi comunale în comunități rome compacte și segregate;
 • modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare ateliere interetnice;
 • modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare muzee interetnice;
 • modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare centru dialog interetnic;
 • modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare centru cultural interetnic;
 • modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare centru educațional interetnic;
 • modernizare, reabilitare, amenajare şi dotare centru voluntariat interetnic;
 • dotare cu utilaje şi echipamente pentru realizare programe de școlarizare și educare a copiilor aparţinând unei minorităţi, organizarea de evenimente interetnice, realizarea de publicaţii interetnice;
 • investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în comunități rome compacte și segregate.

Neeligibile

 • infrastructura de tip rezidențial ce contribuie la instituționalizarea grupurilor vulnerabile;
 • lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015.
 1. Condiții de eligibilitate
 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL;
 • modernizarea, reabilitarea, amenajarea și dotarea trebuie să aibă loc în clădiri a căror destinație inițială nu a fost furnizarea de servicii similare sau identice;
 • construirea, modernizarea, reabilitarea, amenajarea și dotarea trebuie să asigure posibilitatea furnizării ulterioare de servicii integrate: sociale, educaționale și ocupare (cel puțin două din trei);
 • toţi beneficiarii direcţi ai acestor proiecte trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului, beneficiarii pot solicita finanţare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condiţiilor specifice POCU;
 • toate proiectele vor asigura evitarea segregării.
 1. Criterii de selecție
 • principiul teritoriului (impactarea a multiple UAT de pe teritoriul GAL);
 • principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă;
 • principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau tehnologii;
 • principiul parteneriatului: se punctează suplimentar proiectele solicitate de un parteneriat care asigură expertiză complementară;
 • principiul sustenabilităţii: se punctează suplimentar proiectele care își asumă asigurarea sustenabilității prin accesare de fonduri POCU;
 • principiul multiculturalităţii: se punctează suplimentar proiectele interetnice care vizează atât minoritatea romă cât și minoritatea maghiară.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin

 • maxim 200.000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii – pentru proiecte pe infrastructură socială
 • maxim 75.000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii – pentru proiecte pe integrarea minorităților

Intensitate sprijin

 • până la 100% pentru proiecte negeneratoare de venit
 • până la 100% pentru proiecte generatoare de venit cu de utilitate publică
 • până la 90% pentru proiecte generatoare de venit

Justificare

 • deși operațiunile pot fi asimilate reg 1305/2013, art 20, alin 1, lit d nu sunt trasate limite maxime admise în reg 1305/2013, anexa II
 • se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform reg 1407/2013)
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

 • cheltuială publică totală: 185.000 euro
 • populație netă care beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite: 200

Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)

 • număr de locuri de muncă create: 1
 • număr de servicii sociale furnizate: 1
 • număr de grupuri vulnerabile adresate: 2

număr de minorități etnice adresate: 1