M8/6A – Non-Agricol

Home / Măsuri / M8/6A – Non-Agricol

Tipul măsurii:

☐ Investiții

☐ Servicii

☒ Forfetar

 1. Descrierea generală a măsurii:

Justificare:

 • sectoarele non-agricole dominante sunt reprezentate de exploatarea forestieră și flora spontană
 • număr mare de gospodării individuale și de societăți agricole, dar a căror viabilitate este scăzută, inclusiv datorită faptului că nu se procesează nici un subprodus: piele bovine (ex în articole încălțăminte), lână ovine (ex în articole îmbrăcăminte), pene păsări (ex în masă plastică)
 • pe lanțul valoric exploatare forestieră, verigile absente din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de prelucrare primară, prelucrare secundară, valorificare deșeuri, branding, marketing
 • pe lanțul valoric floră spontană, verigile problematice din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de colectare, răcire, procesare primară
 • pe lanțul valoric floră spontană, verigile absente din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de procesare secundară, depozitare, ambalare, etichetare, branding, marketing
 • potențial mare de dezvoltare turistică
 • număr redus de turiști
 • număr redus de înnoptări
 • sezonalitate accentuată
 • fluctuație mare
 • capacitate de agrement redusă
 • lipsa infrastructurii corespunzătoare și lipsa dotării corespunzătoare a cabinetelor de medicină de familie și a cabinetelor veterinare se reflectă asupra calității serviciilor medicale și a serviciilor veterinare

Contribuție:

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • stimularea dezvoltării economice şi  creșterea competitivității rurale

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • valorificarea potențialului reprezentat de fondul forestier, de flora spontană și de turism
 • profesionalizarea serviciilor medicale și serviciilor veterinare furnizate

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)

 • obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)

 • facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu III, art 19, alin 1)

 • activități neagricole în zone rurale

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • mediu şi climă
 • inovare

Complementaritate cu alte măsuri din SDL:

 • beneficiarii indirecți ai M4 se numără printre beneficiarii direcți ai acestei măsuri (ex: forestierii care beneficiază de informații cu privire la tehnologiile eco-eficiente de prelucrare a lemnului post să acceseze ulterior fonduri pe dotarea de ateliere de prelucrare)
 • beneficiarii indirecți ai M9 se numără printre beneficiarii direcți ai acestei măsuri (ex: restaurarea unor elemente de patrimoniu cultural va conduce la creșterea numărului de turiști, de care vor beneficia structurile de agrement și structurile de alimentație)

Sinergie cu alte măsuri din SDL:

 • M1/6B dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară
 • M2/6B creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și sănătate
 • M3/6B înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale
 • M9/6B conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural
 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • Teritoriul abundă în resurse lemnoase și în floră spontană, a căror valorificare ar contribui la creșterea afluenței teritoriului. Teritoriul abundă în resurse turistice, a căror valorificare ar impacta toate celelalte sectoare specifice teritoriului;
 • Modernizarea, renovarea și dotarea cabinetelor medicale și cabinetelor veterinare ar contribui la creșterea atractivității mediului rural pentru viitoare generații de medici.
 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea Nr. 226/2015

Turism

 • pentru proiecte pe pachete turistice: Ordonanța Nr. 107/1999, Hotărârea Nr. 511/31/2001, Ordinul Nr. 516/2005
 • pentru proiecte pe activități de agrement la munte: Hotărârea Nr. 77/2003
 • pentru proiecte pe activități de agrement în stațiuni: Hotărârea Nr. 511/2001, Hotărârea Nr. 852/2008
 • pentru proiecte pe pârtii și trasee de schi: Ordinul Nr. 491/2001, Hotărârea Nr. 263/2011, Hotărârea Nr. 5/2004
 • pentru proiecte pe pescuit sportiv: Ordinul Nr. 159/1266/2011
 • pentru respectarea principiului durabilității turismului: Legea Nr. 72/2014
 1. Beneficiari

Direcți

fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată

persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

 • microîntreprinderi și întreprinderi mici

Indirecți

 • crescătorii de animale
 • cultivatorii de vegetale
 • deținătorii de fond forestier
 1. Tip de sprijin
 • sprijin forfetar (conform reg 1305/2013, art 67, alin 1, lit c)
 1. Tipuri de acțiuni

Eligibile în concordanţă cu priorităţile strategiei:

Activități productive (procesare lână, piele, cadavre animale şi deşeuri animale, floră spontană, prelucrare lemn, producție biomasă solidă, producție biomasă lichidă, producție biomasă gazoasă, etc.)

Activităţi turistice (structuri alimentație, activități agrement, etc.)

Servicii screening, medicină de familie, medicină veterinară etc.)

Neeligibile

 • lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015
 • prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat
 • activități de agrement: echipamente de agreement autopropulsate în arii naturale protejate
 • activități de agrement: vânat sportiv de mamifere mari
 1. Condiții de eligibilitate
 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL
 • sprijinul se acordă pe baza unui plan de afaceri.
 1. Criterii de selecție
 • principiul selecției proiectelor de nișă: turism montan, ecoturism, agroturism, turism în extrasezon, proiecte focusate pe exploratori
 • principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă
 • principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau tehnologii
 • se punctează suplimentar solicitanții care au beneficiat de instruire/informare în cadrul M4/1A
 • se punctează suplimentar proiectele al căror beneficiar are sub 40 de ani
 • se punctează suplimentar solicitanții care au format o structură asociativă în cadrul M5/3A
 • se puncteaza suplimentar solicitanţii care implementează proiectul intro comună pe raza căreia s-a realizat un proiect pe masura M9/6B.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin

 • maxim 70.000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii, din care
 • prima tranșă în valoare de 75% din total
 • a doua tranșă în valoare de 25% din total, după realizarea planului de afaceri

Intensitate sprijin

 • 100% nerambursabil

Justificare

 • operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al exploatațiilor agricole pot fi asimilate reg 1305/2013, art 19, alin 1, lit a (ii) și lit b, motiv pentru care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II
 • se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform reg 1407/2013)
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

 • cheltuială publică totală: 70.000 euro

locuri de muncă create: 1