M2/6B – Creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și sănătate

Home / Măsuri / M2/6B – Creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și sănătate

Tipul măsurii:

☒ Investiții

☐ Servicii

☐ Forfetar

 1. Descrierea generală a măsurii:

Justificare:

 • lipsa infrastructurii corespunzătoare, lipsa dotării corespunzătoare, lipsa personalului specializat, respectiv restricțiile impuse de clasele simultane se reflectă asupra calității serviciilor educaționale și asupra capacității de gestionare a elevilor în pragul analfabetismului, a elevilor cu dizabilități, a elevilor cu cerințe educaționale speciale;
 • lipsa infrastructurii corespunzătoare, lipsa dotării corespunzătoare, lipsa medicilor specialiști, lipsa inițiativelor de promovare și prevenție se reflectă asupra calității serviciilor medicale și asupra capacității de gestionare a patologiei cu determinanți stil de viață și a patologiei asociate vârstelor înaintate;
 • rata de nevaccinare în mediul rural este alarmantă, principalele cauze de nevaccinare a copiilor fiind neprezentarea şi refuzul părinţilor (Conform Raportului Rezultatele Analizei Documentare – Sectorul Servicii și de Sănătate Publică);
 • 56,2% din copiii romi nu au efectuat nici o imunizare (Conform Raportului Sănătate și Comunitatea Romă);
 • în condițiile în care comportamentele sanogene preventive nu sunt practici comune în România, este important ca medicul de familie să monitorizeze starea de sănătate a pacienților săi pentru a suplini lipsa de interes a pacienților pentru prevenirea îmbolnăvirilor; în acest sens, este îngrijorător faptul că aproape două treimi dintre locuitorii din mediul rural nu sunt angrenați în controale preventive la inițiativa medicului (Conform Raportului Servicii de Sănătate pentru Românii de la Sat, 2005);

Contribuție:

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • combaterea sărăciei rurale şi  diminuarea exodului rural

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • promovarea accesului egal la servicii educaționale de calitate;
 • reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii;
 • promovarea accesului egal la servicii medicale de calitate.

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)

 • obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)

 • încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu III, art 20, alin 1)

 • investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • mediu şi climă
 • inovare

Complementaritate cu alte măsuri din SDL:

Nu este cazul

Sinergie cu alte măsuri din SDL:

 • M1/6B dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară;
 • M3/6B înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale;
 • M8/6A non-agricol;
 • M9/6B conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural și natural.
 1. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura aduce plus valoare teritorului prin concentrarea finanțării către serviciile neacoperite din teritoriu, cu impact major asupra condițiilor de dezvoltare durabilă.

Creșterea accesibilității și calității serviciilor educaționale și medicale va impacta substanțial calitatea vieții populației rurale. Furnizarea de servicii educaționale și medicale competitive va constitui atât un argument în favoarea păstrării domiciliului în mediul rural în rândul populației rurale, cât și un argument în favoarea mutării domiciliului în mediul rural în rândul populației urbane. Furnizarea de servicii educaționale și medicale incluzive va juca un rol definitoriu în reducerea inegalităților de șanse la care este supusă, în prezent, comunitatea romă.

Realizarea proiectelor care să deservească mai multe UAT-uri reprezintă o abordare integrată și inovativă de a utiliza eficient resursele.

 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015

Servicii Educaționale

 • pentru proiecte focusate pe ferme didactice: Ordinul Nr. 1189/2007;
 • pentru proiecte focusate pe stimularea performanței: Ordinul Nr. 5171/2008;
 • pentru proiecte focusate pe competiții școlare: Ordinul Nr. 2880/2007, Ordinul Nr. 3035/2012;
 • pentru proiecte focusate pe activități extrașcolare: Ordinul Nr. 5567/2011, Ordinul Nr. 4624/2015.

Servicii Medicale

 • pentru proiecte focusate pe servicii medicale: Lege Nr. 95/2006
 1. Beneficiari

Direcți

 • societate civilă: ONG-uri
 • entități publice: comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, unități de învăţământ, unități sanitare etc.

Indirecți

 • populația generală
 • populația școlară
 • grupuri vulnerabile
 1. Tip de sprijin
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
 1. Tipuri de acțiuni

Eligibile

Servicii Educaționale

 • modernizare, reabilitare, amenajare, dotare unități de învăţământ;
 • dotare biblioteci şcolare;
 • dotare cu echipamente necesare implementării de programe extrașcolare.

Servicii Medicale

 • modernizare, reabilitare, amenajare, dotare unități sanitare publice;
 • investiţii în înfiinţare, dotare centre medicale, puncte de lucru etc;
 • dotare cu echipamente pentru screening, echipamente pentru campanii sănătate;

Neeligibile

 • lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015
 1. Condiții de eligibilitate
 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL;
 • pentru proiecte ce presupun modernizare, reabilitare se va asigura accesibilitea persoanelor cu dizabilități.
 1. Criterii de selecție
 • principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă;
 • principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau tehnologii;
 • principiul selecției proiectelor care vizează inclusiv membrii comunităților rome și membrii grupurilor vulnerabile;
 • principiul teritoriului (impactarea a multiple UAT de pe teritoriul GAL).
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin

 • maxim 75.000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii

Intensitate sprijin

 • până la 100% pentru proiecte negeneratoare de venit
 • până la 100% pentru proiecte generatoare de venit cu de utilitate publică
 • până la 90% pentru proiecte generatoare de venit

Justificare

 • deși operațiunile pot fi asimilate reg 1305/2013, art 20, alin 1, lit d, nu sunt trasate limite maxime admise în reg 1305/2013, anexa II;
 • se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform reg 1407/2013)
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

 • cheltuială publică totală: 50.000 euro
 • populație netă care beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite: 500

Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)

 • număr de locuri de muncă create: 1