M1/6B – Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară

Home / Măsuri / M1/6B – Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară

Tipul măsurii:

☒ Investiții

☐ Servicii

☐ Forfetar

 1. Descrierea generală a măsurii:

Justificare:

 • dificultăți în actualizarea planurilor urbanistice generale;
 • dificultăți în elaborarea planurilor parcelare;
 • teritoriul deține arii protejate, din care unele fără custozi sau planuri de management;
 • teritoriul deține pășuni cu înaltă valoare naturală, din care majoritatea fără amenajamente pastorale;
 • teritoriul oferă oportunități limitate de desfacere a produselor locale;
 • teritoriul este slab branșat la sistemul de alimentare cu apă;
 • teritoriul este foarte slab racordat la sistemul de canalizare;
 • capacitate redusă furnizare servicii publice.

Contribuție:

Priorități locale (conform analizei diagnostic și analizei SWOT)

 • combaterea sărăciei rurale şi  diminuarea exodului rural

Obiective locale (conform analizei diagnostic și analizei SWOT)

 • planificarea teritorială, amenajarea teritorială și dezvoltare urbanistică;
 • îmbunătățirea managementului ariilor protejate;
 • îmbunătățirea managementului pășunilor cu înaltă valoare naturală;
 • îmbunătățirea infrastructurii de desfacere a produselor locale;
 • îmbunătăţirea infrastructurii de apă/apă uzată;
 • îmbunătățirea capacității de furnizare de servicii publice.

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)

 • obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)

 • încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu III, art 20, alin 1)

 • elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone cu înaltă valoare natural;
 • investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • mediu şi climă
 • inovare

Complementaritate cu alte măsuri din SDL:

Nu este cazul

Sinergie cu alte măsuri din SDL:

 • M2/6B creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și sănătate;
 • M3/6B înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale;
 • M8/6A non-agricol;
 • M9/6B conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural și natural.
 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată este dată de direcționarea beneficiarilor prin criterii de selecție locale care vizează atât identificarea de soluții inovatoare (vezi proiectele cu abordări sau elemente inovatoare) la probleme locale (vezi comunități mici care nu pot accesa alte surse de finanțare) cât și limitarea impactului factorilor antropici asupra mediului (vezi proiectele prietenoase cu mediul). Mai mult, măsura are impact transversal prin implicațiile și ramificațiile intersectoriale (vezi obiective precum planificarea teritorială, amenajarea teritorială și dezvoltarea urbanistică; îmbunătățirea infrastructurii de desfacere a produselor locale; îmbunătățirea capacității de furnizare de servicii publice) și impact transversal prin implicațiile și ramificațiile intrasectoriale (prin obiective precum îmbunătățirea managementului ariilor protejate; îmbunătățirea managementului pășunilor cu înaltă valoare naturală).

 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015
 • pentru proiecte pe cadastrare: Legea Nr. 7/1996; Ordonanța Nr.64/2010; Legea Nr. 133/2012; Ordinul Nr. 634/2006; Hotărârea Nr. 28/2008; Legea Nr. 350/2001; Ordonanța Nr. 7/2011; Legea Nr. 190/2013; Ordinul Nr. 634/2006; Ordinul Nr. 134/2009; Ordinul Nr. 415/2009; Ordinul Nr. 528/2010; Ordinul Nr. 785/2011; Ordinul Nr. 1/2014; Ordinul Nr. 700/2014
 1. Beneficiari

Direcți

 • societate civilă: ONG-uri
 • entități publice: comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare

Indirecți

 • populația generală, prin impactul operațiunilor asupra furnizării de servicii publice
 • fermierii, prin impactul operațiunilor asupra fragmentării terenurilor, asupra gestionării pășunilor și asupra oportunităților de desfacere a produselor
 • custozi, prin impactul operațiunilor asupra gestionării ariilor protejate
 • întreprinzători, prin impactul operațiunilor asupra capacității furnizării serviciilor de bază
 1. Tip de sprijin
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
 1. Tipuri de acțiuni

Eligibile

 • elaborare planuri urbanistice generale;
 • elaborare planuri parcelare, cadastrare, întăbulare blocuri fizice/tarlale şi proprietăţi publice;
 • elaborare documentație obținere custodie arii protejate;
 • elaborare planuri management arii protejate;
 • elaborare amenajamente pastorale;
 • investiții în piețe agroalimentare fixe sau volante;
 • investiții în infrastructura de apă;
 • investiții în infrastructura de apă uzată;
 • achiziționare utilaje și echipamente pentru servicii publice.

Neeligibile

 • lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015
 1. Condiții de eligibilitate
 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL;
 • investiția în infrastructura de apă / apă uzată trebuie să fie focusată pe implementarea de soluții alternative branșării la sistemul de alimentare cu apă, respectiv implementarea de soluții alternative racordării la sistemul de canalizare;
 • investiția în infrastructura de apă / apă uzată trebuie să fie amplasată în localități cu aglomerări umane de sub 2.000 de locuitori echivalenți;
 • investiția trebuie să fie în conformitate cu planurile de dezvoltare ale comunelor sau să fie coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă.
 1. Criterii de selecție
 • principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă (ex: politici de urbanism ce contribuie la conservarea biodiversităţii, utilaje care îndeplinesc criteriile de eco-eficiență, etc.);
 • principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau tehnologii (ex: găsirea de soluții alternative pentru branșarea la sistemul de alimentare cu apă și pentru racordarea la sistemul de canalizare, etc.);
 • se va acorda prioritate proiectelor care vizează comunități segregate sau cu risc crescut de sărăcie.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin

 • maxim 200.000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii

Intensitate sprijin

 • până la 100% pentru proiecte negeneratoare de venit
 • până la 100% pentru proiecte generatoare de venit dar de utilitate publică
 • până la 90% pentru proiecte generatoare de venit

Justificare

 • deși operațiunile pot fi asimilate reg 1305/2013, art 20, alin 1, lit a şi lit b, nu sunt trasate limite maxime admise în reg 1305/2013, anexa II
 • se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform reg 1407/2013)
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

 • cheltuială publică totală: 370.746 euro
 • populație netă care beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite: 3000

Indicatori locali (în funcție de tipul proiectului)

 • număr de locuri de muncă create: 4