M7/3A – Procesare și comercializare

Home / Măsuri / M7/3A – Procesare și comercializare

Tipul măsurii:

☒ Investiții

☐  Servicii

☐  Forfetar

 1. Descrierea generală a măsurii:

Justificare:

Produse de Origine Animală

 • sectorul dominant pe raza teritoriului este reprezentat de creșterea animalelor
 • suprafețe extinse de pajiști cu înaltă valoare naturală, dar a căror potențial nu este exploatat din perspectiva certificării eco
 • pe lanțul valoric aferent filierei laptelui, verigile problematice din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de răcire lapte, colectare lapte, procesare primară, vânzare directă, vânzare en detail, avizare produse
 • pe lanțul valoric aferent filierei laptelui, verigile absente din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de depozitare lapte, procesare secundară, ambalare, etichetare, branding, marketing, vânzare en gros, certificare produse, certificare procese
 • pe lanțul valoric aferent filierei cărnii, verigile problematice din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de sacrificare animale
 • pe lanțul valoric aferent filierei cărnii, verigile absente din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de procesare primară, procesare secundară, răcire, colectare, ambalare, etichetare, depozitare, branding, marketing, vânzare directă, vânzare en detail, vânzare en gros, avizare produse, certificare produse, certificare procese

Produse de Origine Non-Animală

 • sectorul secundar dar complementar pe raza teritoriului este reprezentat de cultivarea vegetalelor
 • pe lanțul valoric cultivare vegetale, verigile problematice din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de procesare primară
 • pe lanțul valoric cultivare vegetale, verigile absente din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de răcire, depozitare, procesare secundară, ambalare, etichetare, branding, marketing, avizare, certificare, vânzare directă, vânzare en detail, vânzare en gros

Contribuție:

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei swot)

 • stimularea dezvoltării economice şi  creșterea competitivității rurale

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei swot)

 • creșterea valorii adăugate a produselor de origine animală și non-animală
 • diversificarea produselor secundare de origine animală și non-animală
 • promovarea produselor de origine animală și non-animală
 • comercializarea produselor de origine animală și non-animală
 • eliminarea intermediarilor dintre producători și procesatori
 • practicarea unei economii care să favorizeze biodiversitatea și să conserve mediul

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)

 • favorizarea competitivității agriculturii

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)

 • îmbunătățirea competitivității producătorilor primary printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu iii, art 17, alin 1)

 • prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • mediu şi climă
 • inovare

Complementaritate cu alte măsuri din SDL:

 • beneficiarii indirecți ai M4 se numără printre beneficiarii direcți ai acestei măsuri (ex: fermierii care beneficiază de informații cu privire la tehnologiile eco-eficiente de procesare a cărnii pot să acceseze ulterior fonduri pe dotarea de unități de procesare)

Sinergie cu alte măsuri din SDL:

 • M5/3A stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier
 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • Competitivitatea pe segmentul procesare, fie că vorbim de produse agricole de origine animală sau non-animală, este compromisă dacă lanțul valoric conține verigi problematice. În acest sens, adresarea acestor verigi problematice va propulsa sectorul agricol și alimentar de pe raza teritoriului.
 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015
 • pentru proiecte focusate pe creșterea valorii adăugate în vederea desfacerii produselor de origine animală: regulament ce 1099/2009, ordin 74/2009, ordin 180/2006, ordin 202/2006, lege 321/2009, ordin 57/2010, ordin 111/2008, regulament ce 834/2007, regulament ce 853/2004, regulament ce 3/2008, regulament ce 889/2008
 • proiecte focusate pe floră spontană: lege 491/2003, lege 30/2006, ordin 410/2008
 • proiecte focusate pe fond forestier: lege 289/2002, lege 46/2008, lege 76/2013, lege 133/2015
 1. Beneficiari

Direcți

 • fermieri, întreprinderi, cooperative și grupuri de producători

Indirecți

 • reprezentanți ai sectorului turism, prin accesibilizarea de produse secundare locale pentru unități de cazare și structuri de alimentație
 1. Tip de sprijin
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții
 1. Tipuri de acțiuni

Eligibile

 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex: puncte de sacrificare, abatorizare, investiții în etichetare produse, investiții în vânzare directă, investiții în promovare online, construire website promovare produse locale, etc)
 • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare (ex: avizare produse, certificare produse etc)
 • construire/modernizare/reabilitare/amenajare/dotare unități colectare – depozitare – condiționare – sortare – ambalare

Neeligibile

 • lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015
 1. Condiții de eligibilitate
 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL
 • proiectele focusate pe procesare sunt condiționate de implementarea unor metode de limitare a emisiilor de GES
 1. Criterii de selecție
 • principiul asociativității: se punctează suplimentar proiectele depuse de forme associative pe depozitare, procesare și comercializare
 • Principiul dezvoltarii durabile: se punctează suplimentar proiectele de procesare a produselor certificate eco
 • se punctează suplimentar proiectele pe puncte de desfacere care comercializează exclusiv produse locale, de pe raza teritoriului GAL
 • principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă
 • principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau tehnologii
 • se punctează suplimentar proiectele al căror beneficiar are sub 40 de ani
 • se vor prioritiza proiectele care prevăd aprovizionarea structurilor turistice din teritoriul GAL
 • se punctează suplimentar solicitanții care au beneficiat de instruire/informare în cadrul M4/1A
 • se punctează suplimentar solicitanții care au format o structură asociativă în cadrul M5/3A.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin

 • 000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii

Intensitate sprijin

Pentru proiecte pe prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole:

 • 50% nerambursabil pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul caz:

 • operaţiuni sprijinite în cadrul PEI

Justificare

 • operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al exploatațiilor agricole pot fi asimilate reg 1305/2013, art 17, alin 1, lit b, motiv pentru care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II
 • se vor aplica regulile de ajutor de stat
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

 • cheltuială publică totală: 50.000 euro
 • numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 1

Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)

număr de locuri de muncă create: 2