M6/2A – Lanțuri valorice

Home / Măsuri / M6/2A – Lanțuri valorice

Tipul măsurii:

☒ Investiții

☐ Servicii

☐ Forfetar

 1. Descrierea generală a măsurii:

Justificare:

Produse de Origine Animală

 • sectorul dominant pe raza teritoriului este reprezentat de creșterea animalelor;
 • deținem suprafețe extinse de pășuni și fânețe, dar a căror productivitate este scăzută datorită calității solului, supraîncărcării, împăduririi, respectiv lipsei lucrărilor de întreţinere și ameliorare – îngreunate substanțial de pantele pronunțate;
 • deținem efective mari de bovine și ovine, dar a căror productivitate este scăzută datorită calității inferioare a furajelor locale, a calității inferioare a materialului genetic, respectiv a lipsei preocupării pentru bunăstarea animalelor;
 • pe lanțul valoric aferent filierei laptelui, verigile problematice din segmentul de producție sunt reprezentate de management ape, management pășuni, management deșeuri, cultivare furaj, bunăstare animale, înmulțire animale, vindecare animale;
 • pe lanțul valoric aferent filierei cărnii, verigile problematice din segmentul de producție sunt reprezentate de management apel, management pășuni, management deșeuri, cultivare furaje, bunăstare animale, înmulțire animale, vindecare animale.

Produse de Origine Non-Animală

 • sectoarele secundare dar complementare pe raza teritoriului sunt reprezentate de cultivarea vegetalelor, exploatarea forestieră și flora spontană;
 • deținem suprafețe extinse de teren arabil, dar a căror productivitate este scăzută datorită condițiilor climatice, calității solului, respectiv a lipsei strategiilor de compensare (ex spații protejate, sisteme irigare);
 • pe lanțul valoric cultivare vegetale, verigile problematice din segmentul de producție sunt reprezentate de plantare semințe, plantare răsaduri, fertilizare, pesticizare, erbicidare;
 • pe lanțul valoric cultivare vegetale, verigile absente din segmentul de procesare și comercializare sunt reprezentate de management deșeuri, irigare, protejare
 • deținem suprafețe extinse de fond forestier, dar a căror productivitate este scăzută datorită managementului deficitar (ex utilaje cu randament scăzut dar cu impact masiv asupra mediului, exploatare excesivă, exploatare ilicită);
 • pe lanțul valoric exploatare forestieră, verigile problematice din segmentul de producție sunt reprezentate de certificare management forestier.

Contribuție:

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • stimularea dezvoltării economice şi  creșterea competitivității rurale

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • gestionarea corespunzătoare și durabilă a pădurilor;
 • gestionarea corespunzătoare și durabilă a terenurilor arabile;
 • gestionarea corespunzătoare și durabilă a pășunilor și fânețelor;
 • gestionarea corespunzătoare și durabilă a animalelor;
 • diversificarea produselor primare de origine animală și non-animală;
 • creșterea cantității produselor primare de origine animală și non-animală;
 • creșterea calității produselor primare de origine animală și non-animală;
 • accesibilizarea produselor primare de origine non-animală, în extrasezon;
 • practicarea unei agriculturi care să favorizeze biodiversitatea și să conserve mediul.

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)

 • favorizarea competitivității agriculturii

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)

 • îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu III, art 17, alin 1)

 • ameliorează nivelul global de performanță și de durabilitate al exploatației agricole
 • vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și a silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor, și furnizarea și economisirea energiei și a ape

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • mediu şi climă
 • inovare

Complementaritate cu alte măsuri din SDL:

beneficiarii indirecți ai M4 se numără printre beneficiarii direcți ai acestei măsuri (ex: fermierii care beneficiază de informații cu privire la modalitățile de gestionare a bălegarului și purinului pot să acceseze ulterior fonduri pe construirea de platforme colectoare a bălegarului și de bazine colectoare a purinului)Sinergie cu alte măsuri din SDL:

 • nu este cazul
 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • Competitivitatea pe segmentul producție, fie că vorbim de produse agricole de origine animală sau non-animală, este compromisă dacă lanțul valoric conține verigi problematice. În acest sens, adresarea acestor verigi problematice va propulsa sectorul agricol de pe raza teritoriului.
 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015
 • pentru proiecte focusate pe gestionarea corespunzătoare și durabilă a pășunilor și fânețelor: hotărâre 1064/2013, ordonanță 34/2013, ordonanță 15/2015
 • pentru proiecte focusate pe gestionarea corespunzătoare și durabilă a animalelor: lege 205/2004, ordin 13/2008, ordin 20/2012, ordin 30/2010, ordin 42/2010, ordin 57/2012, ordin 63/2012, ordin 72/2005, ordin 75/2005, ordin 83/2006, ordin 136/2006, ordonanță 47/2005
 • proiecte focusate pe semințe: lege 266/2002
 • proiecte focusate pe soiuri tradiționale și/sau amenințate de eroziune genetică: ordin 335/2009, ordin 123/2010
 • proiecte focusate pe floră spontană: lege 491/2003, lege 30/2006, ordin 410/2008
 • proiecte focusate pe fond forestier: lege 289/2002, lege 46/2008, lege 76/2013, lege 133/2015
 1. Beneficiari

Direcți

 • fermieri
 • grupuri de fermieri

Indirecți

 • reprezentanți ai sectorului turism, prin accesibilizarea de produse primare locale pentru unități de cazare și structuri de alimentație
 1. Tip de sprijin
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții
 1. Tipuri de acțiuni

Eligibile

Produse de Origine Animalăinvestiții corporale:

 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice (înființare parc utilaje, împrejmuire și fragmentare pășuni (pentru utilizare rațională a pajiștilor), creare zone tampon pășuni eco, creare zone tampon cursuri apă, forajare apă adăpători pășuni, achiziție vehicule transport animale, construire puncte montă, construire zone carantină, construire / modernizare / reabilitare / amenajare şi dotare adăposturi, construire / modernizare / reabilitare / amenajare şi dotare facilități de stocare a apei la nivel de fermă (doar ca și componentă secundară), construire / modernizare / reabilitare / amenajare şi dotare unități producere și sisteme utilizare energie din resurse regenerabile (doar ca și componentă secundară), construire platforme deșeuri animale, construire platforme leșuri animale, etc)
 • investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe

Produse de Origine Non-Animală

 • investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor (ex: achiziție utilaje curățare terenuri agricole care nu mai sunt exploatate pentru producţie, pentru a preveni sau elimina pârloaga, achiziție utilaje distribuție îngrăşăminte chimice/organice, pentru dozarea cât mai constantă şi distribuirea cât mai uniform, creare zone tampon culturi eco, construire platforme compostare deșeuri vegetale, plantare perdele agroforestiere etc)

Neeligibile

 • lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015

Produse de Origine Animală

 • achiziție animale

Produse de Origine Non-Animală

 • achiziție plante anuale
 • plantare specii invazive
 1. Condiții de eligibilitate
 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL
 • ferme având dimensiunea economică până la 500.000 SO
 1. Criterii de selecție
 • principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă (ex: conservarea pajiștilor cu înaltă valoare naturală etc)
 • principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau tehnologii
 • se punctează suplimentar solicitanții care dețin rase locale în pericol de abandon
 • se punctează suplimentar proiectele al căror beneficiari își iau angajament pentru conservarea raselor locale de animale
 • se punctează suplimentar proiectele al căror beneficiari au sub 40 de ani
 • principiul multifuncționalității agriculturii
 • se vor prioritiza proiectele care prevăd aprovizionarea structurilor turistice din teritoriul GAL
 • se punctează suplimentar solicitanții care au beneficiat de instruire/informare în cadrul M4/1A
 • se punctează suplimentar solicitanții care au format o structură asociativă în cadrul M5/3A.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin

 • maxim 75.000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii

Intensitate sprijin

 • 50% nerambursabil

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 • investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) Nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
 • proiectelor integrate
 • operațiunilor sprijinite în cadrul PEI
 • investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (agricultura ecologică) din R(UE) Nr. 1305/2013
 • investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) Nr. 1305/2013

Justificare

 • operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al exploatațiilor agricole pot fi asimilate reg 1305/2013, art 17, alin 1, lit a, motiv pentru care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II
 • operațiunile pe infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și silviculturii pot fi asimilate reg 1305/2013, art 17, alin 1, lit c, motiv pentru care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II
 • se vor aplica regulile de ajutor de stat în vigoare
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

 • cheltuială publică totală: 50.000 euro
 • numărul de beneficiari sprijiniți: 1

Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)

număr de locuri de muncă create: 2