M5/3A – Stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier

Home / Măsuri / M5/3A – Stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier

Tipul măsurii:

☐ Investiții

☒ Servicii

☐ Forfetar

 1. Descrierea generală a măsurii:

Justificare:

 • populația este îmbătrânită;
 • populația este reticentă față de asociere;
 • date fiind presiunile existente, sectorul creștere animale și cultivare vegetale este bine reprezentat numeric de asociații agricole, dar impactul lor este redus – din lipsa capacității organizaționale;
 • date fiind presiunile existente, sectorul exploatare forestieră este bine reprezentat numeric de asociații silvicole, dar impactul lor este redus – din lipsa capacității organizaționale;
 • lipsa culturii antreprenoriale;
 • lipsa capacității manageriale;
 • lipsa orientării spre piață.

Contribuție:

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • stimularea dezvoltării economice şi  creșterea competitivității rurale

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • oferirea de suport tehnic pentru constituirea și consolidarea structurilor asociative
 • îmbunătățirea accesului fermierilor pe piață prin integrarea orizontală (i.e., asociere pentru gestionarea activităților din amonte și/sau aval)
 • îmbunătățirea accesului forestierilor pe piață prin certificarea managementului forestier (i.e., asociere pentru gestionarea fondului forestier)

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)

 • favorizarea competitivității agriculturii

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)

 • îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu III, art 35, alin 1)

 • abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul agricol, sectorul forestier și lanțul alimentar

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • mediu şi climă
 • inovare

Complementaritate cu alte măsuri din SDL:

 • beneficiarii direcți ai M6 se numără printre beneficiarii indirecți ai acestei măsuri (ex: fermierii care decid să se alăture structurii asociative pot să acceseze ulterior fonduri pentru înființarea unui parc de utilaje pentru gestionarea pășunilor, care să fie exploatat de toți membrii structurii asociative constituite);
 • beneficiarii direcți ai M7 se numără printre beneficiarii indirecți ai acestei măsuri (ex: fermierii care decid să se alăture structurii asociative pot să acceseze ulterior fonduri pentru construirea unui punct de sacrificare a animalelor, care să fie exploatat de toți membrii structurii asociative constituite);
 • beneficiarii direcți ai M8 se numără printre beneficiarii indirecți ai acestei măsuri (ex: forestierii care decid să se alăture unei structuri asociative pot să acceseze ulterior fonduri pentru construirea unei unități de producere a biomasei, care să fie exploatat de toți membrii structurii asociative constituite).

Sinergie cu alte măsuri din SDL:

 • M7/3A adresarea verigilor problematice din segmentul de procesare și comercializare a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și alimentare de origine animală și non-animală
 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • structurile asociative constituite și consolidate pot deveni vectori de dezvoltare locală și factori de coeziune socială;
 • utilizarea unui model participativ, ce se va concentra pe asigurarea viabilității și sustenabilității;
 • crearea unui cadru propice transferului de informație și inovație;
 • diversificarea ofertei de produse, în concordanță cu nevoile consumatorilor;
 • încurajarea fiscalizării.
 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015
 • Legea Nr.36/1991; Legea Nr. 566/2004; Legea Nr. 1/2005; Ordonanța Nr. 37/2005; Legea Nr.338/2005; Ordinul Nr.171/2006; Regulamentul Nr. 1435/2003
 1. Beneficiari

Direcți

 • societate civilă
 • entități private
 • entități publice

Indirecți

 • reprezentanti ai verigilor din lanturile valorice subscrise sectorului agricol beneficiari ai masurilor M6/2A, M7/3A, M8/6A;
 • reprezentanti ai verigilor din lanturile valorice subscrise sectorului forestier beneficiari ai masurilor M6/2A, M7/3A, M8/6A.
 1. Tip de sprijin
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
 1. Tipuri de acțiuni

Eligibile

Faza 1:

 • identificarea membrilor grupului de inițiativă;
 • formarea membrilor grupului de inițiativă;
 • facilitarea comunitară;
 • organizarea întâlnirilor comunitare;
 • analiza potențialului de producție;
 • elaborarea studiilor de piaţă;
 • sprijin în elaborarea documentelor constitutive;
 • coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor membrii ai structurii asociative.

Faza 2:

 • asistență privind punerea în aplicare a planului de afaceri, diversificarea produselor și serviciilor, în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele;
 • organizare vizite de studiu;
 • creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice;
 • asistență şi consultanţă tehnică, financiară, juridică, în selecție personal, în management resurse umane, în managementul de afaceri;
 • elaborarea de materiale de informare şi de promovare relevante structurilor asociative;
 • organizarea de evenimente de informare şi promovare;
 • organizarea de sesiuni de instruire;
 • creare de mărci;
 • monitorizarea și raportarea.

Neeligibile

 • lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015
 1. Condiții de eligibilitate
 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • investiția să se realizeze în spațiul rural şi pe teritoriul acoperit de SDL.
 1. Criterii de selecție
 • principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă;
 • principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau tehnologii;
 • se vor puncta suplimentar proiectele care susţin crearea și promovarea de lanțuri scurte;
 • se vor puncta suplimentar proiectele care își asumă ca membrii să fie entități din cel puțin 3 UAT de pe teritoriul GAL;
 • obiectul structurii asociative este reprezentat de procesare și/sau marketing.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin

maxim 100.000 euro, în limita alocării financiare, din care:

 • maxim 25% pentru faza 1
 • maxim 75% penru faza 2

Intensitate sprijin

 • 100% nerambursabil

Justificare

 • deși operațiunile pot fi asimilate reg 1305/2013, art 35, alin 2 nu sunt trasate limite maxime admise în reg 1305/2013, anexa II
 • se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform reg 1407/2013)
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

 • cheltuială publică totală: 50.000 euro
 • numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 1

Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)

 • număr locuri de muncă create: 2

număr structuri asociative formate: 1