M4/1A – Transferarea cunoștințelor în sectorul agricol și forestier

Home / Măsuri / M4/1A – Transferarea cunoștințelor în sectorul agricol și forestier

Tipul măsurii:

☐ Investiții

☒ Servicii

☐ Forfetar

 1. Descrierea generală a măsurii:

Justificare:

 • populația este îmbătrânită;
 • populația este depășită de prevederile regulamentelor comunitare, prevederile normelor naționale, precum și de tendințele actuale și practicile moderne în practicarea agriculturii și silviculturii;
 • populația este reticentă față de tranziția către agricultura ecologică și față de tranziția către produsul nișat;
 • lipsa culturii antreprenoriale;
 • lipsa capacității manageriale;
 • lipsa orientării spre piață;

Contribuție:

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • stimularea dezvoltării economice şi  creșterea competitivității rurale

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)

 • îmbunătăţirea competenţelor fermierilor în termeni de practici durabile
 • îmbunătăţirea competenţelor forestierilor în termeni de practici durabile

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)

 • favorizarea competitivității agriculturii

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)

 • încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu III, art 14, alin 1)

 • sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)

 • mediu şi climă
 • inovare

Complementaritate cu alte măsuri din SDL:

 • beneficiarii direcți ai M6 se numără printre beneficiarii indirecți ai acestei măsuri (ex: fermierii care beneficiază de informații cu privire la modalitățile de gestionare a bălegarului și purinului pot să acceseze ulterior fonduri pe construirea de platforme colectoare a bălegarului și de bazine colectoare a purinului);
 • beneficiarii direcți ai M7 se numără printre beneficiarii indirecți ai acestei măsuri (ex: fermierii care beneficiază de informații cu privire la tehnologiile eco-eficiente de procesare a cărnii pot să acceseze ulterior fonduri pe dotarea de unități de procesare);
 • beneficiarii direcți ai M8 se numără printre beneficiarii indirecți ai acestei măsuri (ex: forestierii care beneficiază de informații cu privire la tehnologiile eco-eficiente de prelucrare a lemnului post să acceseze ulterior fonduri pe dotarea de ateliere de prelucrare).

Sinergie cu alte măsuri din SDL:

 • nu este cazul
 1. Valoarea adăugată a măsurii

Prin tematicile abordate în cadrul proiectelor, măsura contribuie la diseminarea unor practici agricole durabile și/sau inovatoare și practici forestiere durabile și/sau inovatoare – cu implicații majore la nivelul competitivității celor două sectoare.

 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015
 1. Beneficiari

Direcți

 • societate civilă
 • entități publice
 • entități private

Indirecți

 • indivizi angajați în sectorul agricol
 • indivizi angajați în sectorul forestier
 • indivizi care dețin și/sau gestionează terenuri
 • actori economici relevanți
 1. Tip de sprijin
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții
 1. Tipuri de acțiuni

Eligibile

Servicii aferente organizării de:

 • acţiuni de informare a reprezentanților sectorului agricol şi/sau forestier
 • ateliere de lucru
 • sesiuni de coaching
 • activități demonstrative
 • caravane de diseminare a informațiilor privind practici agricole durabile și/sau inovatoare și practici forestiere durabile și/sau inovatoare

Neeligibile

 • cursurile de formare care fac parte din programele sau sistemele normale de învățământ de nivel secundar sau superior
 • cursurile de formare profesională de scurtă durată, fie ele de formare, de inițiere sau de perfecționare
 1. Condiții de eligibilitate
 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • serviciile să se realizeze în spațiul rural şi pe teritoriul acoperit de SDL sau pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează populației din teritoriul GAL;
 • participarea în cadrul acțiunilor de transfer a cunoștințelor în sectorul agricol și forestier este gratuită pentru beneficiarii indirecți
 • acțiunile eligibile se realizează în domeniile specifice teritoriului.
 1. Criterii de selecție
 • principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă
 • principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau tehnologii
 • principiul selecției proiectelor care au ca beneficiari indirecți beneficiari sau potențiali beneficiari ai măsurilor M6, M7 și M8.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin

 • max 45.000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii

Intensitate sprijin

 • 100% nerambursabil

Justificare

 • deși operațiunile pot fi asimilate reg 1305/2013, art 14, alin 1 nu sunt trasate limite maxime admise în reg 1305/2013, anexa II
 • se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform reg 1407/2013)
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

 • cheltuielile publice totale: 25.000 euro
 • număr indivizi instruiți/informați: 200

Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)

număr locuri de muncă create: 0